Shri Vishal Kumar Dev, IAS

Commissioner - cum - Secretary

Shri R. Vineel Krishna, IAS

Director

Shri Naveen Patnaik

Hon'ble Chief Minister

Shri Chandra Sarathi Behera

Hon'ble Minister

List of Awardees

Sl.No. Photo Name of the Awardee District Name Year
1 Shri Debashish Sahu
SAMBALPUR 2015
2 Shri Mahendra Kumar Nayak
NAWARANGPUR 2015
3 Shri Dhyanananda Panda
KALAHANDI 2015
4 Shri Naresh Chandra Baliarsingh Mohapatra
PURI 2015
5 Shri Bikrama Keshari Nayak
PURI 2015
6 Institute of Social Service and Awareness
KEONJHAR 2014
7 Samapti Rana
BALASORE 2014
8 Rama Shankar Patra
PURI 2014